Nasza ankieta

Co myślisz o handlu w niedzielę?

Czy jesteś przeciwko ograniczeniu handlu w niedziele? - 29.1%
Czy jesteś za ograniczeniem czasowym np. handel do godz 11.00 - 40%
Czy jesteś za zakazem handlu w niedziele? - 30.9%
The voting for this poll has ended on: 08 Lip 2013 - 20:14

Nasi partnerzy:

Pracownicy na czas – Outsourcing Pracowniczy

Kraśnicka Izba Gospodarcza

Krakowska Kongregacja Kupiecka

pchu

rydzewski

POLECAMY:

Sandex.waw.pl

 

słownik polsko-niemiecki

STATUT KP-H OIG

Statut Kongregacji Przemysłowo-Handlowej [wersja PDF]

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§ 1.

Kongregacja Przemysłowo-Handlowa, zwana dalej Izbą, utworzona została i działa zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych (Dz. U. nr 35, poz. 195 wraz z późniejszymi zmianami) i postanowieniami niniejszego statutu.  

§ 2.

Izba jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą na zasadzie dobrowolności podmioty prowadzące działalność gospodarczą.  

§ 3.

Izba posiada osobowość prawną.  

§ 4.

Izba działa samodzielnie, zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i przepisami prawa polskiego.  

§ 5.

Siedzibą Izby jest miasto Warszawa.  

Izba działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i może reprezentować interesy zrzeszonych w niej członków w kraju i za granicą.  

Rozdział II

Cele i zadania Izby oraz sposób i formy ich realizacji  

§ 6.

Izba udziela pomocy i doradztwa zrzeszonym w niej podmiotom oraz tworzy warunki sprzyjające ich rozwojowi. 

Izba będąc organizacją samorządu gospodarczego reprezentuje interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów gospodarczych, w szczególności wobec organów państwowych i samorządów terytorialnych, w zakresie ich działalności w obszarze szeroko rozumianej ochrony polskiego rynku kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.  

W swoich działaniach, Izba kieruje się zasadami etyki, przestrzegając normy powszechnie obowiązujące w gospodarce rynkowej. 

§ 7.

 1. Do podstawowych zadań Izby w realizacji celów określonych w § 6 należy:  
  1. prowadzenie działalności gospodarczej służącej realizacji zadań statutowych Izby, w szczególności usługowej i handlowej,  
  2. opiniowanie programów i projektów związanych z funkcjonowaniem gospodarki oraz uczestniczenie w przygotowaniu aktów prawnych,  
  3. podejmowanie inicjatyw legislacyjnych i dokonywanie ocen funkcjonowania przepisów prawnych oraz prowadzenie doradztwa,  
  4. uczestniczenie w pracach instytucji opiniodawczo-doradczych,  
  5. nawiązywanie i utrzymywanie stosunków z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami,  
  6. koordynacja działań służących uzyskiwaniu funduszy pomocowych,  
  7. współpraca z samorządami terytorialnymi,  
  8. prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej w tym, ustalania nagród i wyróżnień, za osiągnięcia w dziedzinie polskiego przemysłu i handlu,  
  9. organizowanie zbiorczych stoisk zainteresowanych członków Izby, na wystawach i targach międzynarodowych, krajowych i regionalnych w kraju i za granicą,  
  10. prowadzenie działalności szkoleniowej,  
  11. wykonywanie zadań powierzonych przez organy państwowe, instytucje, lub inne jednostki gospodarcze,  
  12. ułatwianie i wspieranie inicjatyw gospodarczych swoich członków,  
  13. organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego,  
  14. współpraca ze środkami masowego przekazu,  
  15. stworzenie listy ekspertów Kongregacji Przemysłowo - Handlowej.  
 1. Izba realizuje określone w statucie cele i zadania poprzez:  
  1. pracę organów Izby,  
  2. współpracę z organami państwowymi, krajowymi i międzynarodowymi organizacjami społeczno-gospodarczymi,  
  3. prowadzenie działalności informacyjnej, szkoleniowej, doradczej, promocyjnej.  
  4. współpracę z artystami sztuki i kultury polskiej w zakresie promocji sektora MSP.  
 1. Powiatowa struktura organizacyjna Izby stanowi podstawową jednostkę, realizującą jej statutowe zadania.  
 2. Tworzenie struktur Wojewódzkich i Powiatowych Izby należy do kompetencji Rady Izby.  
 3. Uchwała Rady Izby określa zakres działania, strukturę organizacyjną i zasady finansowania struktury Wojewódzkiej i Powiatowej Izby.  
 4. Struktura Wojewódzka składa się z minimum 5 struktur powiatowych w danym województwie.  

Rozdział III  

Członkowie Izby, Ich Prawa i Obowiązki  

§ 8.  

Członkiem Izby może być każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, z wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jako uboczne zajęcie zarobkowe.  

Przyjęcie w poczet członków Izby następuje na podstawie Uchwały Rady Izby po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków zainteresowany może odwołać się do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały Rady.  

Członkowie będący osobami prawnymi wykonują swe prawa i obowiązki przez swoich przedstawicieli.  

§ 9.  

Członkowie Izby mają prawo:  

 1. wybierać i być wybieranymi do organów Izby,  
 2. uczestniczyć we wszystkich formach działalności Izby,  
 3. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Izby,  
 4. korzystać ze świadczeń Izby.  

§ 10.  

Członkowie Izby zobowiązani są:  

 1. przestrzegać postanowień statutu oraz regulaminów i uchwał organów samorządowych Izby  
 2. współdziałać w realizacji celów statutowych Izby,  
 3. regularnie płacić składki członkowskie,  
 4. brać czynny udział w pracach Izby.  

§ 11.  

 1. Członkostwo ustaje wskutek:  
  1. dobrowolnego wystąpienia z Izby zgłoszonego na piśmie Zarządowi Izby, z uprzednim 
  2. trzymiesięcznym wypowiedzeniem,  
  3. skreślenia z listy członków Izby na podstawie uchwały Rady Izby o wykluczeniu z powodu zaprzestania działalności gospodarczej lub wszczęcia postępowania likwidacyjnego, czy też nie uiszczania składek członkowskich przez okres 3 miesięcy,  
  4. wykluczenia w przypadku naruszenia postanowień § 10  
 1. Od uchwały Rady o skreśleniu zainteresowany może wnieść odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji.  

Rozdział IV  

Organy Izby  

§ 12.  

 1. Organami Izby są:  
  1. Walne Zgromadzenie Członków Izby,  
  2. Rada Izby,  
  3. Zarząd Izby.  
 1. Kadencja Rady Izby i Zarządu trwa 4 lata, z tym że pierwsza kadencja trwa cztery miesiące.  
 2. Organami uprawnionymi do reprezentowania Izby jest Zarząd Izby.  
 3. Oświadczenia woli w imieniu Izby składają:
  Prezes Zarządu - jednoosobowo lub dwaj członkowie z pzostałych członków Zarządu łącznie.  

Rozdział V

Walne Zgromadzenie Członków Izby  

§13.  

Walne Zgromadzenie Członków Izby zwane w dalszej części Walnym zgromadzeniem, jest najwyższą władzą Izby rozstrzygającą we wszystkich sprawach należących do zakresu jej działania skierowanego na realizację celów statutowych.  

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.  

W przypadku nie odbycia się Walnego Zgromadzenia w pierwszym terminie Przewodniczący ma prawo zwołać drugie. Termin drugiego Walnego Zgromadzenia określi Przewodniczący, bądź Wiceprzewodniczący.  

§ 14.  

Walne Zgromadzenie Zwyczajne zwołuje Rada raz w roku w terminie do 30 kwietnia każdego roku.  

§ 15.  

Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne zwoływane jest z inicjatywy Rady lub na wniosek co najmniej 20% członków Izby.  

Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne powinno rozpocząć obrady nie później niż w ciągu 45 dni od daty złożenia wymienionego w ust. 1 wniosku.  

§ 16.  

Każdy członek Izby posiada na Walnym Zgromadzeniu 1 głos.  

§ 17.  

W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie izby lub ich delegaci wybrani na Powiatowych i Wojewódzkich Zgromadzeniach Sprawozdawczo - Wyborczych Izby. Każdorazowo w Walnym  

Zgromadzeniu Izby bierze udział nie więcej niż 250 członków lub Delegatów na Walne Zgromadzenie  

Izby. Delegatami na Walne Zgromadzenie są członkowie Izby będący ustępującymi Władzami  

Krajowymi (Rady Krajowej i Zarządu Krajowego) oraz pozostali wybrani demokratycznie na Powiatowych i Wojewódzkich Zgromadzeniach Sprawozdawczo - Wyborczych proporcjonalnie do liczby członków w ww. strukturze organizacyjnej.  

W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział zaproszeni przez Zarząd goście, na wniosek członka Izby.  

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem § 32, przy obecności co najmniej 50% członków w pierwszym terminie i zwykłą większością bez względu na liczbę obecnych członków w drugim terminie. Uchwały podpisuje Przewodniczący Rady lub jego zastępca i Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.  

§ 18.  

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 

 1. uchwalanie wieloletnich programów działania Izby i planów gospodarczo-finansowych, 
 2. wybór członków Rady i określenie zasad ich wynagradzania, 
 3. uchwalanie regulaminów obrad Walnego Zgromadzenia, 
 4. zatwierdzanie regulaminów działania Rady, 
 5. zatwierdzanie sprawozdań Rady i Zarządu z działalności i sprawozdania finansowego, 
 6. udzielanie absolutorium Radzie Izby i Zarządowi, uchwalanie Statutu i jego zmian, 
 7. podejmowanie innych uchwał w sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów Izby oraz odwołań od decyzji tych organów, 
 8. określenie najwyższej sumy zobowiązań oraz podejmowanie uchwał o podziale zysku lub o pokryciu strat, 
 9. podejmowanie uchwał o likwidacji Izby, 
 10. podejmowanie uchwał o nabywaniu i zbywaniu nieruchomości, 
 11. wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu Izby 

Rozdział VI  

Rada Izby  

§ 19.  

 1. Rada Izby, zwana dalej Radą, składa się z nie mniej od  5 i nie więcej niż 7 członków, reprezentujących podmioty gospodarcze zrzeszone w Izbie i wybranych przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.  
 2. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Izby następuje w przypadku:  
  1. ustania członkostwa w Izbie podmiotu, który jest reprezentowany przez członka Rady,  
  2. utraty umocowania członka Rady ze strony członka Izby,  
  3. rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie.  

§ 20.  

 1. Rada odbywa posiedzenie co najmniej cztery razy w roku.  
 2. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na wniosek połowy członków Rady lub Prezesa Zarządu Izby.  
 3. Posiedzeniom Rady przewodniczy z urzędu Przewodniczący Rady, lub upoważniony przez niego członek Prezydium Rady.  
 4. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć Zarząd.  
 5. Rada pracuje na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.  

§ 21.  

Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego lub osoby zastępującej go. 

Uchwały Rady mogą być podejmowane na jej posiedzeniach  lub w formie głosowania pisemnego, o ile wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę na tę formę głosowania.  

§ 22.  

Głosowanie na posiedzeniach Rady jest jawne, jeżeli przewodniczący obrad nie zarządzi innej formy głosowania.  

Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego członka Rady.  

Wybór i odwołanie Członków Zarządu odbywa się w głosowaniu tajnym.  

§ 23.  

Członkowie Rady mają prawo do zgłaszania zdania odrębnego na piśmie. Uzasadnienie takie należy dołączyć do protokołu z posiedzeń Rady, jeżeli zostało złożone w Zarządzie Izby w ciągu trzech dni od daty posiedzenia.  

§ 24.  

Do kompetencji Rady należy:  

 1. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,  
 2. podejmowanie decyzji w sprawach finansowych Izby w zakresie powyżej 2 % aktywów netto, nie mniej niż 10.000 zł.  
 3. zatwierdzanie rocznych programów działania Izby i planów gospodarczo-finansowych,  
 4. badanie sprawozdania finansowego,  
 5. zwoływanie Walnych Zgromadzeń,  
 6. wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady spośród członków Rady, którzy stanowią Prezydium Rady,  
 7. uzupełnianie składu - w przypadku zmniejszenia się liczby członków Rady w trakcie kadencji – do pełnego składu Rady spośród członków Izby, którzy uzyskali kolejną największą liczbę głosów,  
 8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęć w poczet członków Izby, skreślenia lub wykluczenia,  
 9. zatwierdzanie regulaminu Zarządu,  
 10. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie zasad ich wynagradzania,  
 11. zatwierdzanie struktury organizacyjnej Zarządu,  
 12. podejmowanie decyzji o utworzeniu lub likwidacji jednostek wyodrębnionych Izby.  

Rozdział VII  

Zarząd Izby  

§ 25.  

 1. Zarząd Izby, zwany dalej Zarządem jest organem wykonawczym Izby i składa się z Prezesa Izby, od trzech do siedmiu wiceprezesów i skarbnika.   
 2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada spoza grona jej członków.  
 3. Do kompetencji Zarządu Izby w szczególności należy:  
  1. kierowanie pracami Izby,  
  2. reprezentowanie Izby na zewnątrz,  
  3. występowanie z wnioskiem Prezesa Zarządu do Przewodniczącego Rady o zwołanie posiedzenia doraźnego Rady,  
  4. zawiadamianie członków Izby o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, co najmniej 14 dni wcześniej,  
  5. prowadzenie prac przygotowawczych i wykonawczych wynikających z zakresu działalności i zadań określonych przez inne organy statutowe Izby.  
 1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, powołany przez Walne Zgromadzenie.  
 2. Prezes Zarządu Izby nadzoruje pracę jednostek wyodrębnionych Izby, mogących działać na zasadzie wewnętrznego rozrachunku gospodarczego.  
 3. Zarząd ponosi odpowiedzialność za działalność prowadzoną przez Izbę oraz za wykonywanie uchwał Rady i Walnego Zgromadzenia, a także przestrzeganie zasad działania Izby zgodnie z postanowieniami ustawy i statutu.  

Rozdział VIII  

Sposób ustalania wysokości składek i ich wpłaty  

§ 26.  

Członkowie Izby zobowiązani są do systematycznego wnoszenia składek członkowskich na konto lub do kasy Izby. Wpłaty należy dokonywać za kwartał z góry do dnia ostatniego miesiąca poprzedzającego dany okres płatności,  

Walne Zgromadzenie ustala wysokość składek członkowskich na dany rok sprawozdawczy, 

Rozdział IX  

Majątek i gospodarka finansowa Izb  

§ 27.  

Dochody Izby pochodzą z następujących źródeł:  

 1. wpisowego,  
 2. rocznych składek członkowskich,  
 3. dochodów z własnej działalności gospodarczej oraz dochodów z majątku Izby,  
 4. subwencji, spadków darowizn i zapisów od innych osób fizycznych i prawnych.  

§ 28.  

Plan finansowo-gospodarczy przygotowany przez Zarząd Izby na okres roku kalendarzowego uchwala Rada.  

 1. W skład planu finansowo-gospodarczego Izby wchodzą również wyniki działalności gospodarczej jednostek wyodrębnionych.  
 2. W przypadku rozszerzenia - w ciągu roku kalendarzowego - działalności Izby bądź poniesienia innych kosztów wymagających zwiększenia budżetu, Zarząd przedstawia Radzie projekty zmian planu finansowo-gospodarczego.  

§ 29.  

Izba tworzy następujące fundusze:  

 1. statutowy służący finansowaniu działalności Izby,  
 2. inne wynikające z uchwał Walnego Zgromadzenia.  

§ 30.  

Zasady korzystania przez członków z działalności Izby określa Rada.  

Opłaty za świadczone usługi dla członków Izby powinny zawierać rabat.  

Rozdział X  

Współpraca z innymi Izbami i organizacjami  

§ 31.  

Zakres i formy współpracy Izby z innymi izbami i organizacjami w granicach ustawowo i statutowo określonych ustala Rada.  

Rozdział XI  

Zmiana Statutu i Rozwiązanie Izby  

§ 32.  

Uchwały w sprawie zmian statutu Izby lub jej likwidacji podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i większością 2/3 głosów - bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.  

§ 33.  

W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Izby, Walne Zgromadzenie powołuje likwidatora i ustala, na jakie cele powinien być przeznaczony majątek Izby. Uchwała taka podlega zgłoszeniu sądowi rejestrowemu.  

W razie braku środków finansowych koszty likwidacji Izby pokrywa się ze środków jej członków do wysokości rocznej składki. 

logo

KONGREGACJA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA Ogólnopolska Izba Gospodarcza
01-710 Warszawa, Włościańska 35a
tel. / fax (22) 663 63 06, kom. 607 299 557 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">

KONTO: KredytBank S.A. IV/O Warszawa 47 1500 1777 1217 7006 9610 0000

godlo